W niedzielę, 23 marca, podczas nabożeństwa, nowo wybrani (przez walne zgromadzenie zboru) członkowie zelowskiego Kolegium Kościelnego, pani Beata Jersak i pan Janusz Gryger, zostali wprowadzeni w ich posługę starszych zboru.

Zacytujmy tutaj art. 26 Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który stanowi o obowiązkach Kolegium Kościelnego. Wydaje się zasadnym przypomnienie nam wszystkim jakie obowiązki spoczywają na starszych zboru, zwanych u nas członkami Kolegium Kościelnego:

"Art. 26. Do zadań kolegium kościelnego należy:

 1. wykonywanie uchwal Ogólnego Zgromadzenia,
 2. czuwanie nad czystością nauki Kościoła głoszonej w parafii, formą nabożeństw oraz nad pogłębianiem prawdziwie chrześcijańskiego życia,
 3. organizowanie pracy parafii, w szczególności:
  a. dbanie o regularne uczestniczenie członków zboru w nabożeństwach i innych formach pracy, o ewangelizację na terenie objętym działalnością parafii i szerzenie znajomości Pisma Świętego oraz zasad wyznania,
  b. zapewnienie religijnego wychowania dzieci i młodzieży,
  c. przygotowanie wokacji dla proboszcza,
  d. prowadzenie administracji,
  e. prowadzenie spraw finansowych, zwłaszcza przygotowywanie preliminarzy budżetowychi zapewnienie właściwego ich wykonania,
  f. przygotowywanie i zwoływanie Ogólnych Zgromadzeń,
  g. składanie sprawozdań z działalności ogólnej i finansowej na Ogólnym Zgromadzeniu,
  h. prowadzenie imiennej listy członków zboru.
  i. Pozyskiwanie środków materialnych na utrzymanie parafii."

 

Wraz z członkami Kolegium, zostali wprowadzeni w urząd członka Komisji Rewizyjnej panowie Tomasz Lewandowski i Jarosław Pospiszył. Zgodnie z art. 28 wspomnianego wyżej Prawa Wewnętrznego:  "Do kompetencji komisji (rewizyjnej) należy kontrola ogólnej pracy parafii, gospodarki, rachunkowości, stanu kasy oraz przygotowanie listy kandydatów do kolegium kościelnego. Ze swych czynności składa raz do roku pisemne sprawozdanie na Ogólnym Zgromadzeniu Członków Zboru. Przysługuje jej także prawo dokonywania doraźnych kontroli."

 

Pamiętajmy o tej naszej siostrze i naszych braciach w modlitwie. Niech nasz Pan im błogosławi i strzeże, niech ich prowadzi w tej niełatwej, a tak ważnej posłudze, ku dobru Jego Kościoła. 

Zobacz zdjęcia