W imieniu Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen

Książe Pasterzy, Pan a Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, On, Syn Boży wieczny, z Ojcem i z Duchem Świętym, Pan Bóg jedyny, gdy tu na ziemi dokończył sprawy zbawienia Naszego, zlecił Apostołom swoim Urząd Pasterski w swym Kościele, a wstąpiwszy w niebo okazał się być Głową, Królem i Kapłanem wiecznym ludowi swemu, dając z nieba dary ludziom i posyłając Apostołów, Ewangelistów, Pasterzy i Nauczycieli, ku budowaniu Kościoła swego na ziemi.

Tego i dziś czynić nie przestał, posyłając robotników na żniwo Swoje a przez Starszych Zborów Swoich ich obierając i doświadczając, Sam ich poświęca i potwierdza. O tym wszystkim mamy świadectwo Pisma świętego i Kościoła.

I w tej oto chwili, umiłowani chrześcijanie, za wolą i przyzwoleniem Kościoła Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w urząd Pasterza dusz i Nauczyciela Świętych prawd Pana Najwyższego ma być wprowadzona jedna z sióstr naszych J. Wiera Jelinek, która stając przed obliczem Bożym i wami wszystkimi, składać będzie służbie tej ślubowanie.


PRZEMÓWIENIE ORDYNUJĄCEGO (...)

(Po przemówieniu podchodzą asystujący)

Posłuchaj teraz, siostro miła, świadectw Pisma św., Będących nauką i przestrogą w tym urzędzie, jak je podaje forma ordynowania Ministrów, ułożona przez Ojców naszych w XVII w. W Agendzie Gdańskiej:
Oto Apostoł Paweł święty w liście I do Tymoteusza, w r.3,1-7 tak mówi: (...)
A w rozdziale 4,12-16 dodaje: (...)

Te są słowa Ducha św., Chrześcijanie w Panu umiłowani, Które zacność Sług Bożych i ich powinności przed oczy nam przekładają, abyśmy wiedzieli, iż w domu Bożym i między domownikami Chrystusowymi głos Ewangelii świętej porządnie ma być opowiadany przez tych, którzy na ten urząd święty od Boga i od Kościoła Jego według zwyczaju apostolskiego posyłani bywają.

A tak siostro miła, abyś znała dokładniej Urząd i obowiązki Swoje, słuchaj, co następuje:

1. Daje i zleca się Tobie od Chrystusa Pana i Kościoła Jego Słowo Boże bez żadnych zmian i dodatków opowiadać, według tego, jak ono jest zawarte w Biblii Św. i jak rozkazał Syn Boży:
Nauczajcie wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.

2. Zleca się Tobie, abyś Sakramentami świętymi, to jest Chrztem Św. i Wieczerzą Pańską według ustawy Syna Bożego usługiwała, który mówi:
Chrzcijcie wszystkie narody, a także: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje Oraz: Pijcie z tego kielicha wszyscy, albowiem to jest Krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na Moją pamiątkę.

3. Daje Ci się też moc szafować Kluczami Królestwa Pana Jezusa Chrystusa, nimi otwierać i zamykać, rozwiązywać i zawiązywać sumienia ludzkie według woli Bożej: Wierzącym i pokutującym odpuszczenie grzechów i żywot wieczny zwiastując, a niewierzącym i niepokutującym gniew Boży i potępienie wieczne opowiadając według tego, co mówi Syn Boży do Apostołów:
Weźmijcie Ducha Świętego, Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, A którym zatrzymacie, są zatrzymane.

4. Abyś o owczarni Pańskiej według powołania swego miała staranie, broniąc jej od fałszywych proroków, to jest od bluźnierców i bałwochwalców, mieczem słowa Bożego, do zbawienia ludowi Bożemu usługując i on w wierze i w nadziei żywota wiecznego utwierdzając i wzmacniając.

5. Abyś gorliwych słuchaczy szanowała /ceniła/ i za nich gorąco Panu Bogu się modliła, a złych i nieposłusznych napominała i karała według tego, co mówi Apostoł święty:
tych którzy grzeszą, strofuj przed wszystkimi, aby drudzy bojaźń mieli.

6. Na ostatek - abyś w tym Urzędzie wiernie aż do śmierci trwając, pasła trzodę Bożą tobie powierzoną, doglądając jej nie poniewolnie ale dobrowolnie, nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem, ani jako panująca nad dziedzictwem Pańskim, ale wzorem będąc trzody, według tego, co mówi Apostoł:
We wszystkim samego siebie wystawiając za wzór dobrych uczynków, mając w nauce całość, powagę, słowo Zdrowe, nienaganione, aby ten, kto by się sprzeciwił, zawstydzić się musiał, nie mając nic, co by o was miał złego mówić.

Teć są powinności, które na Ciebie Duch Boży kładzie.


PYTANIA:

A tak pytam cię przed Panem, Bogiem i przed tym świętym zgromadzeniem:

1. Pragniesz-li szczerym umysłem, według nauki Apostolskiej, przyjąć na siebie URZĄD PASTERSKI, aby w nim Chrystusowi i wybranemu ludowi jego wiernie aż do śmierci służyć? Pragniesz-li?
Odp. Pragnę
Bp - Amen.

2. Pytam cię: Czujesz-li w sercu swoim, że cię sam Pan Bóg na ten Urząd przez natchnienie Ducha św. powołuje i pobudza? Czujesz-li ?
Odp. Czuję i Pana Boga proszę o to, aby to, co we mnie zaczął, aż do śmierci wykonał, dla chwały imienia Swego świętego.
Bp - Amen.

3. Pytam cię: Czy ty temu Urzędowi, na który cię Pan Bóg powołuje i powinności tej, którą na cię Duch Święty kładzie, obiecujesz dosyć czynić ?
Odp. Ufam Panu Bogu, iż za Jego świętym wspomożeniem, dosyć mu będę czyniła.
Bp. - Amen.

4. Pytam cię: Jeśliże ty na ten Urząd wstępujesz nie dla pożytku doczesnego, nie dla chwały świeckiej, nie dla próżnowania ani jakich bogactw, ale dla samej chwały Bożej i pomnożenia królestwa Chrystusowego? Z tym-li umysłem wstępujesz na Urząd Pasterski a nie innym?
Odp. Z tym a nie innym
Bp - Amen.

5. Pytam cię : Jeśliże ty nad naukę prorocką i Chrystusową i Apostolską w Biblii świętej opisaną i zawartą więcej się nie będziesz domyślała, ale będziesz uczyła tego, co Pan Chrystus rozkazał a Prorocy i Apostołowie Święci na piśmie podali?
Odp. Obiecuję Panu Bogu Jego Kościołowi nad słowo Boże pisane więcej się nie domyślać
Bp - Amen.

6. Pytam cię : czy poddajesz się chętnie i dobrowolnie pod posłuszeństwo Starszych i karności Kościoła Bożego i wdzięcznie chcesz przyjmować karanie włożone, gdybyś w czym, czego Panie Boże uchowaj, wystąpiła, albo Urzędowi twojemu dosyć nie czyniła?
Odp. Poddaję się w Imieniu Pańskim
Bp - Amen

7. Pytam cię: Jeśliże ty zgody Jednoty Słowu Bożemu nieprzeciwnej, której uczy Konfesja Sandomierska i Ugoda Generalnych Synodów nie będziesz targała i niweczyła?
Odp. Nie będę
Bp - Amen.

8. Pytam cię: Czy obiecujesz Bogu i Kościołowi Jego w tym Urzędzie statecznie i nieodmiennie trwać, ani nie odstępować go ani dla prześladowania, ani dla świata, ani dla ubóstwa, ani w nim ustawać aż do śmierci? Obiecujesz-li
Odp. Obiecuję za pomocą Bożą
Bp - Amen.

9. Na ostatek pytam cię: Jeśli ty na tym Urzędzie chcesz żyć pobożnie, bez nagany i zgorszenia, pilną będąc nauki i czytania Słowa?
Odp. Chcę i obiecuję za pomocą Bożą.
Bp - Amen.

10. Chceszże więc uczynić ślub Panu Bogu i Starszym oraz przełożonym swoim pod dobrym sumieniem, że w tym Urzędzie Pasterskim sobie zleconym, wiernie trwać i pracować pragniesz aż do śmierci?
Odp. Chcę za pomocą Bożą.

A więc uczyń to już w bojaźni Bożej przed obliczem Bożym i tego chrześcijańskiego zgromadzenia.

/Biskup podaje do ręki ordynowanej Formę Ślubu Pasterskiego/

ŚLUB PASTERSKI

Według tego Ślubu Pasterskiego, teraz przeze mnie złożonego ja, J. Wiera Jelinek, dobrowolnie obiecując ślubuję Panu Bogu i Kościołowi jego świętemu i wam starszym wierność, w urzędzie pilność i posłuszeństwo. A cokolwiek w tym, ślubowaniu było mi przedłożone, pragnę wszystko szczerze czynić, w tym trwać, niczym się nie wymawiając, za pomocą Bożą i za radą Braci Starszych aż do mojej śmierci. W tym racz mi dopomagać, Panie, Boże mój, w Trójcy świętej Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Boże błogosławiony na wieki, Amen.

Biskup: Słyszeliście Chrześcijanie mili, jak ta niewiasta Boża ślubuje Panu Bogu i Kościołowi Jego, Urząd swój wiernie i przystojnie wykonywać. Czego iż nie może siłami swoimi uczynić bez daru i wspomożenia Bożego, /upadłszy na kolana swe/ prośmy Pana Boga, aby jej dodawał mądrości, umiejętności, stateczności i cierpliwości w tym Urzędzie, do którego powołać ją raczył, mówiąc tymi słowy:

MODLITWA

Panie Jezu Chryste, najwyższy kapłanie i Biskupie Ludu swego, Synu Boga żywego, który na niebo wstąpiwszy ku zbudowaniu Kościoła swego, ku złączeniu świętych i ku pracy usługiwania dajesz Apostołów, Proroków, Ewangelistów, Pasterzy i Nauczycieli
- prosimy Cię pokornie i za tą służebnicę Twoją, wiernie się teraz ofiarującą na urząd Pasterski. Racz wejrzeć nań okiem miłosiernym i potwierdź w godności tego Urzędu. Obdarz ją darami Twego Ducha Świętego a obietnice swoje łaskawe nad nią racz wypełnić. Prosimy Cię, Panie, uczyń zeń pożyteczną Służebnicę Kościoła Twego. Daj jej mądrość zbawienną aby mogła napominać zdrową nauką a tych, którzy się sprzeciwiają, przekonywać. Chroń ją od prześladowań a przy prawdzie Twojej świętej w życiu pobożnym zachowaj aż do śmierci. Uczyń to wszystko dla chwały Imienia Twego Świętego, Który żyjesz z Ojcem i z Duchem św. w jedności Bóstwa na wieki, Amen.

/Po modlitwie ordynujący kładzie ręce na głowie klęczącej i mówi:/
Bóg, Ojciec niebieski, który Cię na Urząd Pasterski powołał, niechaj cię Duchem Świętym napełni. Mądrości, umiejętności zrozumienia Słowa Twego niechaj ci daje, nauką zdrową i życiem pobożnym niechaj cię obdarzy i w tym Urzędzie świętym niechaj ci błogosławi. Ręką prawicy swej niechaj cię broni od nieprzyjaciół Kościoła swego. Miastem obronnym, słupem żelaznym, murem miedzianym, basztą mocną niechaj cię postawi wobec wszystkich, którzy się prawdzie sprzeciwiają. Niechaj to Pan Bóg w tobie sprawi, abyś mogła przynieść godny owoc i pożytek Jemu i Kościołowi Jego, na co wszyscy rzeczmy: Amen

/Następują vota asystujących (...)/ po czym Biskup:

Ponieważ cię, Siostro miła, Pan Bóg na ten Urząd Duchowny w Kościele Swoim powołał i ustanowił, bacz tego wszystkiego coś ślubowała, co gdy czynić będziesz, usłyszysz wdzięczny głos Pana Swego: Dobrze, sługo dobry i wierny, gdyżeś był wierny nad małym, nad wielem cię postanowię, wnijdź do radości Pana twego, Amen.

Na znak zaś tego, coś tu ślubowała Bogu i Kościołowi Jego, podajże mi prawą rękę twoją

/A trzymając rękę jej mówi:/

Rękę twoją ja przyjmuję na miejscu Bożym i Kościoła Jego, a Pan Zastępów niechaj też tobie poda miłościwą Prawicę Swoją, na utwierdzenie w tobie ślubu tego któryś w Umowie Urzędu Pasterskiego uczyniła, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Błogosławieństwo Biskupa:

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże, Niech rozjaśni Pan oblicze swe nad tobą i niech Ci miłościw będzie, Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niechaj Ci da pokój. Amen