Zelovský sbor je součástí Evangelicko-reformované církve v Polsku (KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- REFORMOWANY W RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ), jejíž historie na území Polska sahá do poloviny šestnáctého století. Sbor vychází z tradic švýcarské reformace, ve které má značný vliv učení Jana Kalvína (1509 - 1564). Vznik sboru je spojen s příchodem významné skupiny osadníků Zelova, známých pod názvem Čeští bratři. Charakterizovala je hluboká a upřímná víra, pracovitost a vysoká úroveň etikých norem. Čeští osadníci v prosinci roku 1802 koupili v Zelově pozemky a již v červnu roku 1803 bylo zvoleno sborové staršovstvo. Po roce 1815 se Zelov stal součástí Polského království a sbor se stal součástí varšavské parafie. V roce 1817 se staršovstvo sboru postaralo o to, aby měl sbor svého faráře. Slavnostní otveření nově postaveného kostela se konalo 3.7.1825. V té době měl sbor asi 700 členů. Počet věřících na konci devatenáctého století vzrostl zhruba na 3000. Během této doby se český Zelov rozrůstá a tím se zviditelňuje i svědectví víry sborového společenství. Sbor se věnoval vedle běžné činnosti spojené s kázáním a pastorační prací také provozu českojazyčné školy, sociální službě, charitě. V provozu byl sirotčinec i starobinec, vokální a instrumentální skupina, byl zde pěvecký sbor mužský i smíšený. Kromě Čechů - evangelíků byli obyvateli Zelova také Poláci - katolíci, židé a zástupci jiných národností a náboženství. Po první světové válce zůstává Zelov v nově vzniklém nezávislém polském státě. Pro zklidnění situace, i přes více než stoletou tradici českého osídlení, se museli smířit s ustanovenu polskou státní správou. V této době byl postaven katolický i menší luterský kostel. Svá shromáždění zahájili i baptisté. Zelov byl multikulturní, různorodý etnicky i nábožensky. Po druhé světové válce asi 90% členů sboru odešlo do tehdejšího Československa, do země svých předků, kde nepřestali vyznávat svou víru a tradici Jednoty bratrské. Zelovský sbor chce i dnes žít životem evangelia a svědectvím o historii. Abychom prohloubili toto povědomí, pořádáme v Zelově letní evangelizační týdny. Ale nechceme se omezovat jen na typický život církevní, chceme být také aktivně zapojeni v místní komunitě města. Pro děti, nejen z naší farnosti, funguje mateřská škola, která je známa vysokou úrovní pedagogické práce. Jednou z forem práce s mládeží je skupina "Zelovské zvonky", která je jedinečná nejen v Polsku, ale i v Evropě. Dvakrát ročně v době školních prázdnin zveme všechny děti na tábor. Členové našeho sboru mají podíl na založení "Spolku Čechů v Polsku". V prostorách sboru se nachází i Český klub, který otevřel knihovnu a půjčovnu filmů. Spolek Čechů sdružuje členy České národostní menšiny, pomáhá udržovat kulturní tradice a rozvijí znalost a používání českého jazyka. Spolu se sborem v Belchatowě a v Kleszczowě vydáváme každý měsíc "NOVINY". Více o sborové činnost se můžete dozvědět na www.zelandia.pl.

Překlad:  Marie Matysová, kazatel Petr Brodský   

FOTKY ZDE